Urotelni karcinom: Erdafitinib uspješan u fazi II

pozadini

Promjene u genu koji kodira receptor za faktor rasta fibroblasta (FGFR) česte su u urotelijalnom karcinomu i mogu biti povezane s manjom osjetljivošću na imunološke intervencije. Erdafitinib, inhibitor tirozin kinaze FGFR1–4, pokazao je antitumorsko djelovanje u pretkliničkim modelima i u fazi I studije u bolesnika s promjenama FGFR.

Postavljanje ciljeva

Znanstveni tim pod vodstvom Dr. Yohann Loriot s Instituta Gustave Roussy i Université Paris-Saclay u Villejuifu u Francuskoj istraživao je učinkovitost i sigurnost Erdafitiniba u bolesnika s urotelijalnim karcinomom u sklopu otvorene, multicentrične studije II faze [1].

metodologija

U ovu su studiju bili uključeni bolesnici s lokalno uznapredovalim i neresektabilnim ili metastatskim karcinomom urotelija s unaprijed određenim promjenama FGFR. Svi su pacijenti imali uznapredovalu bolest tijekom ili nakon barem jedne kemoterapije ili unutar dvanaest mjeseci od neoadjuvantne ili adjuvantne kemoterapije. Dopuštena je prethodna imunoterapija.

Pacijenti su u početku nasumično raspoređeni u ispitivanu grupu faze odabira doze. Jedna je skupina primala erdafitinib kao povremeni, druga skupina kao kontinuiranu terapiju. Na temelju privremene analize, za daljnji tijek studije odabrana je kontinuirana terapija s početnom dozom od 8 mg dnevno. Planirano je farmakodinamički kontrolirano povećanje doze na 9 mg.

Primarna krajnja točka bila je stopa objektivnog odgovora. Važne sekundarne krajnje točke bile su preživljenje bez progresije bolesti, trajanje odgovora i ukupno preživljenje.

Rezultati

U drugoj fazi ispitivanja s kontinuiranom terapijom, ukupno 99 bolesnika dobivalo je Erdafitinib tijekom medijana od pet ciklusa. Od tih pacijenata, 43% je imalo najmanje dva prethodna tečaja, 79% je imalo visceralne metastaze, a 53% je imalo klirens kreatinina manji od 60 ml u minuti.

Stopa potvrđenog odgovora na terapiju Erdafitinibom bila je 40%. 3% svih pacijenata pokazalo je potpuni, a 37% djelomični odgovor. Za 22 pacijenta koji su prethodno primali imunoterapiju, stopa potvrđenog odgovora bila je 59%. Medijan preživljenja bez progresije bio je 5,5 mjeseci, a medijan ukupnog preživljenja 13,8 mjeseci.

Nuspojave povezane s liječenjem stupnja 3 ili više zabilježene su u 46% bolesnika, uglavnom na prilagodbe doze. 13% bolesnika prekinulo je liječenje zbog nuspojava. Nije bilo smrtnih slučajeva povezanih s liječenjem.

Zaključak

Autori studije zaključili su da je primjena erdafitiniba povezana s objektivnim odgovorom tumora u 40% bolesnika s lokalno uznapredovalim i neresektabilnim ili metastatskim karcinomom urotelija s promjenama FGFR-a i prethodnim liječenjem. Nuspojave povezane s liječenjem stupnja 3 ili više zabilježene su u gotovo polovice bolesnika.

Studija je registrirana na ClinicalTrials.gov pod brojem NCT02365597, a financiralo ju je Janssen Research and Development.