Dugoročni cilj: prekid ciljane terapije za CLL

Oralni inhibitor Bruton tirozin kinaze ibrutinib cilja proliferaciju induciranu antigenom i adheziju stanica i migraciju CLL stanica, dok je venetoclax moćan, visoko selektivan oralni BCL inhibitor koji djeluje protiv preživljavanja CLL stanica. Studija Krvave TAP CLARITY kombinirala je ova dva ciljana principa terapije kako bi se stanice CLL smanjile ispod granice otkrivanja i kako bi se terapija mogla prekinuti, objasnio je profesor Dr. Peter Hilmen sa Sveučilišta Leeds u Engleskoj.

Struktura predmeta

U istraživanju je sudjelovalo 50 pacijenata s relapsom ili refraktarnom kroničnom limfocitnom leukemijom (CLL). Terapija je započeta ibrutinibom (420 mg / dan), a venetoklaks je uveden od 9. tjedna (početna doza za 4. pacijenta 20 mg / dan) i povećan u tjednim koracima eskalacije do 400 mg / dan. Prekid je planiran ako je trajanje terapije bilo dvostruko duže od razdoblja koje je proteklo dok nije bilo mjerljive rezidualne bolesti (MRD negativnost). U slučaju MRD pozitivnosti, terapija je nastavljena od 26. mjeseca samo ibrutinibom.

Uočene nuspojave

Hilmen je opisao terapiju kao dobro podnošljivu. Nuspojave su uglavnom bile samo stupnja 1 ili 2 ili su se njima lako moglo upravljati. Najčešća nuspojava stupnja 3 ili 4 bila je neutropenija liječena granulocitnim čimbenikom koji stimulira koloniju. U nekim je slučajevima bilo potrebno odgoditi dozu, zaustaviti jednu od terapija ili smanjiti dozu tijekom nekoliko dana ili tjedana zbog nuspojava.

Rezultati

Nakon dvanaest mjeseci kombinirane terapije, 57% pacijenata postiglo je negativnost MRD-a prema vrijednostima periferne krvi i 39% nakon biopsija koštane srži.

Ovim je premašena željena učinkovitost kombinacije, naglasio je Hilmen. 87% pacijenata više nije imalo morfoloških dokaza o KLL u koštanoj srži. U daljnjem tijeku odgovor je postajao sve dublji i dublji. Ukupna stopa odgovora bila je 94% s 44% kompletnih remisija i 10% kompletnih remisija s nepotpunim oporavkom koštane srži.

Šest pacijenata već je uspješno prekinulo liječenje

Od ključnog datuma za prikupljanje podataka (5. studenoga 2018.), 25 pacijenata doseglo je 26-mjesečno vrijeme. 9 ih je imalo MRD5 (<0,001% CLL stanica u koštanoj srži). 6 pacijenata s MRD negativnošću potpuno je prekinulo kombiniranu terapiju u 8. i 14. mjesecu i svi su i dalje bili MRD negativni.

Protokol liječenja integriran u FLAIR studiju

Zbog obećavajućih rezultata studije Bloodwise TAP CLARITY, kombinacija ibrutiniba i venetoklaksa integrirana je u tekuće FLAIR istraživanje za prvu liniju terapije bolesnika s CLL-om u formi.