Sigurnosne informacije o rivaroksabanu

U završenim kliničkim studijama na DOAC rivaroksabanu nisu primijećeni slučajevi ovih štetnih učinaka. Međutim, na temelju spontanih izvještaja, procjenjuje se kumulativna stopa izvještavanja u svijetu za SJS 0,04 / 10 000 pacijent-godina i za agranulocitozu 0,03 / 10 000 pacijent-godina.

U SAD-u su ove vrlo rijetke neželjene nuspojave naznačene u informacijama o proizvodu za izravni inhibitor faktora Xa. Odgovarajuće informacije trebale bi uslijediti i u Švicarskoj. Također se preporučuje da se pacijenti educiraju o mogućim simptomima i znakovima kako bi se mogli obratiti svom liječniku ako se pojave.

U EMA-inoj bazi podataka o eudravigilanci postoje četiri dokumentirana smrtna slučaja.

Povjerenstvo za lijekove farmaceuta traži izvještaje o sumnjama na slučajeve povezane s rivaroksabanom.